DỊCH VỤ SỐ HÓA DỮ LIỆU KCN - NHÀ MÁY (CÔNG TRÌNH NỔI)

Mô hình hóa 3D Khu Công Nghiệp Long Thành

 

 

Mô hình hóa 3D nhà máy Ajinomoto